Nota legal i política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'Institut Bonanova l'informa del següent:

-    L'Institut Bonanova és un centre de formació professional que pertany al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, entitat que té la consideració de responsable del tractament de les seves dades personals.

-    Les seves dades personals seran tractades pel personal administratiu i/o docent amb la finalitat de poder realitzar les gestions administratives i acadèmiques de l'Institut Bonanova i derivades de la prestació d'aquest servei.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que lliura a l'Institut Bonanova i té la facultat d'exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic protecciodades(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat. En aquest cas, s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé documentació identificativa equivalent.
En darrer lloc, se l'informa del seu dret a, en cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat per l'Institut Bonanova o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En darrer lloc, se l'informa del seu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en cas de considerar vulnerats els seus drets.