Contingut curricular

Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Gestió de mostres biològiques

 • UF1: Organització del sistema sanitari
 • UF2: Recollida, conservació i transport de mostres biològiques
 • UF3: Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics
Mòdul 2

Tècniques generals de laboratori

 • UF1: Tècniques potenciomètriques i separació de substàncies
 • UF2: Tècniques de microscòpia i digitalització d'imatges
 • UF3: Control de qualitat al laboratori
Mòdul 3

Biologia Molecular i Citogenètica

 • UF1: Citogenètica i tècniques d'hibridació
 • UF2: Tècniques en biologia molecular
Mòdul 4

Necròpsies

 • UF1: Necròpsies
Mòdul 5

Processament citològic i tisular

 • UF1: Tècniques d'inclusió, fixació, microtomia i citopreparació
 • UF2: Tècniques de tinció i marcatge
Mòdul 6

Citologia General

 • UF1: Citològia exfoliativa
 • UF2: Citologia per punció amb agulla fina
Mòdul 7

Citologia Ginecològica

 • UF1: Citodiagnòstic ginecològic
 • UF2: Citopatologia ginecològica
 • UF3: Citologia de la mama
Mòdul 8

Fisiopatologia general

 • UF1: Fisiopatologia de l'organisme humà
 • UF2: Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies
Mòdul 9

Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al món laboral
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
Mòdul 10

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 11

Projecte anatomia patològica i citodiagnòstic

 • UF1: Projecte anatomia patològica i citologia
Mòdul 12

Formació en Centres de Treball

 • UF1: Formació en centres de Treball
  • UF1.1: FCT 1er
  • UF1.2: FCT 2on
Mòdul 13

Macroscòpia

 • UF1: Macroscòpia
Mòdul 14

Screening citològic de puncions

 • UF1: Screening citològic de puncions
Mòdul 15

Necròpsia forense

 • UF1: Necròpsia forense

Anar al curs