Contingut curricular

Radioteràpia i dosimetría / Imatge per al Diagnòstic i medicina Nuclear

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Atenció al pacient

 • UF1: Organització sanitària
 • UF2: Acolliment del pacient
 • UF3: Preparació al pacient
 • UF4: Manipulació i control d'equips
Mòdul 2

Anatomia per la imatge

 • UF1: Fonaments d'anatomia, d'anàlisi d'imatges i d'oncologia
 • UF2: Anatomia i patologia radiològica de l'aparell locomotor
 • UF3: Anatomofisiologia i patologia radiològica dels sistemes de relació i control
 • UF4: Anatomofisiologia i patologia radiològica de la cavitat toràcica i abdominopèlvica
Mòdul 3

Protecció radiològica

 • UF1: Principis de la protecció radiològica
 • UF2: Gestió de les instal·lacions radioactives
 • UF3: Pla de garantia de qualitat i emergències
Mòdul 4

Dosimetria física i clínica

 • UF1:Dosimetria Clínica
 • UF2: Radiobiologia
 • UF3: Dosimetria física
Mòdul 5

Tractaments amb teleteràpia

 • UF1: Instrumental i instal·lacions de teleteràpia
 • UF2: Procediments de teleteràpia a la regió cefàlica
 • UF3: Procediments de teleteràpia a la regió toràcica
 • UF4: Procediments de teleteràpia a la regió abdominal i pèlvica
 • UF5: Procediments de teleteràpia en altres tumors
Mòdul 6

Tractament amb braquiteràpia

 • UF1: Introducció a la radioteràpia
 • UF2: Intrumental i instal·lacions de braquiteràpia
 • UF3: Procediments de braquiteràpia
Mòdul 7

Simulació del tractament

 • UF1: Elaboració de motlles i complements
 • UF2: Procediments de simulació en radioteràpia i braquiteràpia
Mòdul 8

Fonaments físics i equips

 • UF1: Radiaciones i ones
 • UF2: Equips de raig X, tomografia computada i radioteràpia
 • UF3: Processament de la imatge
 • UF4: Equips de ressonància magnètica i ultrasons
Mòdul 9

Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al mon laboral
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
Mòdul 10

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 11

Projecte de radioteràpia i dosimetria

 • UF1: Projecte de radioteràpia i dosimetria
Mòdul 12

Formació en Centres de treball

 • UF1: Formació en Centres de Treball
  • UF1.1: FCT 1er
  • UF1.2: FCT 2on
  • UF1.3: FCT 3er
Mòdul 13

Gestó i qualitat de la imatge a radioteràpia

 • UF1: La imatge a radioteràpia
 • UF2: La imatge diagnòstica I
 • UF3: La imatge diagnòstica II
Mòdul 14

Psicooncologia

 • UF1: Psicooncologia
Mòdul 4

Tècniques de radiologia simple

 • UF1: Exploracions radiològiques
 • UF2: Exploracions radiològiques del cap, coll i columna vertebral
 • UF3: Exploracions radiològiques del tòrax, abdomen i pediàtriques
Mòdul 5

Tècniques de radiologia especial

 • UF1: Exploracions radiològiques de l'aparell digestiu i vascular
 • UF2: Exploracions radiològiques genito-urinàries i mamografies
 • UF3: Exploracions radiològiques densitomètriques, orals i amb portàtil
Mòdul 6

Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia

 • UF1: Exploracions radiológiques per tomografia computerirzada
 • UF2: Exploració ecogràfica
Mòdul 7

Tècniques d'imatge per ressonància magnètica

 • UF1: Preparació de l'exploració i processament d'imatges amb RMN
 • UF2: Protocol d'exploració i aplicacions avanades de la RMN
Mòdul 8

Tècniques d'imatge en medicina nuclear

 • UF1: Tècniques d'imatge en medicina nuclear
Mòdul 9

Tècniques de radiofarmàcia

 • UF1: Tècniques de radiofarmàcia
Mòdul 11

Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al món laboral
 • UF2: Prevenció de riscos Laborals
Mòdul 12

Empresa i iniciaiva emprenedora

 • UF1: Empresa i inicativa emprenedora
Mòdul 13

Projecte d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

 • UF1: Projecte d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Mòdul 14

Formació en Centres de Treball

 • UF1: Formació en Centres de Treball
  • UF1.1: FCT 1er
  • UF1.2: FCT 2on
Mòdul 15

Tractament de la imatge diagnòstica

 • UF1: La Imatge diagnòstica I
 • UF2: La imatge diagnòstica II

Anar al curs