NOVES PLACES: Cures auxiliars d'infermeria en horari de tarda. (De 15 a 19h, dos cursos acadèmics)

Procés extraordinari d'admissió als cicles d'FP (ampliació de l'oferta de Grau Mitjà). Pot participar-hi tot l'alumnat que acrediti els requisits d’accés a l’ensenyament. S’ofereixen 60 places a través de la creació de dos nous grups de 1r del Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria en horari de tarda, de 15 h a 19 h i es realitzarà en dos cursos acadèmics.

Calendari:

  • Publicació al web del Departament i a la web del centre de l'ampliació de l'oferta: 8 de setembre de 2021.
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 10h a 13h.

Destinataris: pot participar-hi tot l'alumnat que acrediti els requisits d'accés a l'ensenyament.

Procediment: les persones interessades han de presentar, dins el termini previst i de manera presencial una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat. A la sol·licitud cal indicar el/s cicle/s i torn/s desitjat/s, per ordre de preferència.

Caldrà presentar, juntament amb la sol·licitud (dues  còpies), la documentació acreditativa següent:

  • document d'identificació personal: DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna; si és menor d'edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora;
  • certificació dels estudis o de la prova d'accés al·legats per a l'accés, en què consti la qualificació obtinguda.
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles del grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau.

En el cas que no pugueu venir personalment al centre, haureu d'omplir el document d'Autorització de sol·licitud i/o lliurament de documentació.

Publicació de la llista d'admesos a cada centre, al tauler d'anuncis corresponent: no més tard del 17 de setembre de 2021.

Criteris de prioritat: En el cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:

  • Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s'ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada.
  • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s'atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal.
  • S'actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s'exhaureix l'oferta.

Enllaços relacionats