Llista d'espera i procés d’adjudicació de places vacants

La llista d'espera es genera seguint la llista de la preinscripció. Les baixes s'omplen respectant per a cada estudi l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva.

Les persones que consten en la llista d'espera poden anar personalment a l'acte, o designar un representant degudament autoritzat perquè hi actuï en el seu nom i representació. Si no s'assisteix a l'acte es perd el dret a obtenir una plaça.