Matrícula Cursos especialització d'FP

L'alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

  • Període de matrícula alumnat preinscrit amb plaça assignada.

La matrícula es realitzarà de forma telemàtica a través d'un enllaç (pendent d’activar) que l'Institut enviarà a tot l'alumnat admès al correu electrònic que s'ha facilitat a la preinscripció amb les instruccions necessàries per a la seva formalització durant el període de matrícula. Per poder accedir, i en cas de ser major d'edat o que aquest any ho sigui, haurà d'introduir el DNI/NIE/Passaport i la data de naixement de l'alumne/a. En cas que ser menor d'edat, haurà d'introduir el DNI/NIE/Passaport del tutor/a que va fer la preinscripció i la data de naixement de l'alumne/a.

Documentació que es requerirà en format electrònic (pdf o jpg):

  • DNI de l'alumne/a (cara i dors).
  • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de notes amb la mitjana, que t'ha donat l'accés. Important SIGNAT o SEGELLAT per l'entitat emissora.
  • En cas de tenir una bonificació o exempció del preu públic, document justificatiu vigent.

En el cas que no tinguis les eines necessàries per poder fer la tramitació en línia, podràs realitzar aquest tràmit a les nostres instal·lacions, sempre amb cita prèvia. L'alumnat que NO tinguin la majoria d'edat durant l'any en curs, hauran de venir acompanyat del pare, mare o tutor/a, indicats a la preinscripció.

Si no es pogués realitzar la matrícula personalment, s'haurà d'autoritzar a una persona adulta la realització del tràmit mitjançant la signatura del document adjunt.

Document d'autorització

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d'omissió de la documentació acreditativa.