Preus Cicles Formatius de Grau Superior

Forma de pagament

PREU ANUAL

A

(Un únic pagament)

B

(Fraccionat en dos pagaments)

Calendari

En el moment de la matrícula

En el moment de la matrícula

Abans del 5 de setembre

Preu públic Generalitat de Catalunya (Anual)

360€

180€

180€

Quota Anual Institut

360€

180€

180€

Aportació Anual Fundació Bonanova**

95€

95€

 

Import Anual total

815€

455€

360€

Com es pot realitzar el pagament:

- Caixers automàtics de “La Caixa” (tant clients com no clients amb targeta de crèdit)
- Línia oberta  (només per a clients de “La Caixa”)
- WEB de “La Caixa” (tant clients com no clients de “La Caixa”)

Podeu pagar online a través d'aquest enllaç:
https://www4.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html


* Les exempcions i bonificacions només s’apliquen al Preu Públic, a la resta de pagaments no s’apliquen descomptes.  (acreditar amb documentació justificativa):

Bonificació del 50% en el preu públic:

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i persones membres de les famílies monoparentals.
 • Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, cultura i Esport.

Exempcions: (Estan exempts/es dels preus públics al 100%)

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d'actes terroristes, als seus cònjuges i els seus fills i filles.
 • Les persones membres d'unitats familiars que percebin la renta mínima d'inserció.
 • Les persones víctimes de violència de gènere.
 • Les persones que hagin obtingut en el curs acadèmic anterior, el premi d'honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (només a la primera matrícula)
 • Les persones que hagin obtingut en el curs acadèmic anterior, el premi d'honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (només a la primera matrícula)

**Aportació a la Fundació Bonanova:
La Fundació Bonanova dota d'equipaments i serveis a l'Institut i als/les estudiants: Biblioteca, projectors a les aules, equipaments tècnics, Formació Continuada, borsa de treball, etc. L'aportació és de caràcter voluntari i s'abonarà conjuntament amb la resta de quotes.

Relació de serveis i recursos que presta la Fundació Bonanova a l’alumnat i exalumnat de l'Institut Bonanova:

1. Serveis i recursos de Biblioteca

 • Biblioteca especialitzada en temes sanitaris relacionats amb els cicles que s'imparteixen a l'Institut.
 • Servei de préstec de material bibliogràfic, multimèdia i ordinadors.
 • Centre d'obtenció de recursos documentals per l’alumnat a la mateixa biblioteca.
 • Sol·licitud d'articles i monografies científiques a d'altres biblioteques.
 • Connexió amb biblioteques electròniques.
 • Consulta on-line de bases de dades mèdiques (medline).
 • Catàleg complet de la biblioteca de l'Institut en el "campus virtual".

2. Ajut per la inserció laboral de l’alumnat

Manteniment d'una borsa de treball per cada cicle, la qual posa en contacte les empreses contractants i l'alumne/a.

3. Manteniment i lloguer dels dosímetres

4. Ajuts per les presentacions de comunicacions i pòsters a jornades científiques o congressos

5. Cursos de Formació Continuada

Descomptes a alumnes i exalumnes en els cursos de formació continuada, realitzats o promocionats per la Fundació Bonanova, relacionats amb les professions sanitàries i que permeten mantenir al dia els coneixements i habilitats professionals.

6. En determinats casos, ajuts al transport dels alumnes durant la Formació en Centre de Treball

7. Dotació d'equipaments i material tècnic