Simbol Int Bonanova

1er Concurs de fotografia amb mòbil Institut Bonanova.


                           "Moments de l'Institut fora de l'aula"
                                              

BASES DEL CONCURS

Primera
L'Institut Bonanova, convoca el primer concurs de fotografia amb mòbil “Moments a l’Institut Bonanova fora de l'aula”, per aquest curs 2012-13. 

Segona
L'objectiu d’aquest concurs és mostrar diferents visions de l'institut i la seva vida quotidiana i compartir-les, promovent la participació de tota la comunitat educativa de l'institut, a través de les noves tecnologies. 

Tercera
Podran participar totes les persones de la comunitat educativa de l'institut (alumnes, professors, PAS...)

Quarta
Aquest concurs consta d'una única categoria. La temàtica proposada és “Moments a l'Institut Bonanova fora de l’aula”.

Cinquena
Cada participant pot presentar fins a un màxim de tres fotografies i pot optar a un sol premi. Les fotografies han de ser originals i exclusives dels autors o autores, i no han d'haver estat premiades ni publicades amb anterioritat.

Les persones que participin en el concurs han de ser les autores i propietàries dels drets d'autor de les fotografies que hi presentin. Els participants hauran de respondre a les possibles reclamacions d'autoria que puguin formular terceres persones.

Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, d'acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Qualsevol fotografia que no reuneixi aquestes condicions no serà admesa al concurs.

Sisena
Per concursar-hi s'ha d’enviar un correu electrònic a: concursfotos(ELIMINAR)@ibonanova.cat fent constar a l'assumpte del missatge el text "Concurs fotogràfic".

Cal escriure les dades (nom, curs, correu electrònic i telèfon) i, tot seguit, adjuntar les fotografies i la informació relacionada amb aquestes (títol, activitat i dia). El procés acaba una vegada s'ha fet l’enviament electrònic.

La recepció electrònica de les fotografies es considera el justificant d'autoria davant de qualsevol organisme o persona fotografiada que presenti reclamacions de drets d’imatge.

El període de lliurament de les fotografies que es presentin a concurs finalitza el 24 de maig de 2013.

No s'acceptarà cap fotografia relacionada amb activitat docent dintre de l'aula.

Setena
El jurat del premi procedirà a seleccionar els guanyadors del concurs el dia 19 de juny de 2013.

Així mateix, el jurat també pot valorar de concedir fins a cinc accèssits.

Les fotografies premiades pel jurat del concurs es publicaran al web institucional.

Vuitena
El jurat del primer concurs de fotografia amb mòbil està compost per professors i Personal d’Administració i Serveis (PAS) de l'Institut.

Els criteris per a designar els guanyadors seran l'originalitat, la qualitat fotogràfica i la capacitat que les imatges guanyadores tinguin a l'hora d’evocar específicament el nostre institut.

El jurat es reserva el dret a desestimar totes les fotos que no compleixin els requisits.


El Jurat es reserva la facultat d'interpretar qualsevol circumstància no prevista a aquestes bases i resoldre-la.

Novena
S’atorgaran tres premis a les millors fotografies (primer, segon i tercer premi) i fins a 5 accèssits.

Els premis per als guanyadors, es publicaran abans de la finalització del període de lliurament de fotografies.

Desena
El lliurament de premis es farà el 26/06/2013 a l'Auditori i les fotografies premiades s’exposaran al web de l'Institut.

Onzena
Els autors de les fotografies guanyadores cedeixen gratuïtament els drets de comunicació pública, divulgació, reproducció i transformació a l'Institut Bonanova, que se'ls reserva amb el compromís de fer-ne ús sense cap ànim de lucre.

S'entén que aquesta cessió té caràcter d’exclusiva, i els autors renuncien a rebre una remuneració per l’ús que es faci de l’obra. Sempre que es facin servir les fotografies, s’esmentarà el nom dels autors.

Dotzena
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i del veredicte del jurat. 

GUANYADORS

A l'Institut Bonanova, el 14 de juny de 2013, es reuneixen els membres del jurat: Mireia Calaf (Bibliotecaria), Maite Castillo (Professora) i Elena López (Coordinadora E/A Grau mig), del 1er concurs de fotografia amb mòbil, per resoldre el següent resultat:

Els guanyadors del primer concurs de fotografia amb mòbil “Moments a l’Institut Bonanova fora de l'aula”, per aquest curs 2012-13 són:

  
1er premiPrimer Premi: AMB LA PROFE

“Abans de l'examen de Medicina Nuclear amb la “profe” Alba Rodríguez.

Li vam tocar la panxa de “la bebè” perquè ens dones sort”

Autora: Ester Lozano González

Alumna 2n Imatge per al Diagnòstic

Desprès de visualitzar les fotografies presentades al concurs, el jurat ha premiat la fotografia “Amb la profe” amb el primer premi, per la seva visió particular de l’institut, on es visualitzen actituds positives, el futur i les persones.

 

Segon Premi: EL QUE ENS IDENTIFICA

“És la carpeta de l’escola que sempre es porta a la mà, i que ens diu on pertanyem...”

Autora: Mireia Acien Campmany

Alumna 2n Laboratori pel Diagnòstic Clínic

El segon premi per la fotografia “El que ens identifica” per la seva visió particular de pertànyer a l’institut enfocada en un objecte, la carpeta.
 

 
3er premiTercer Premi: LABORATORI

“Entre classe i classe comprovant que tenim el material del laboratori per fer la pràctica”

Autor: Alberto Sorribas Vivas

Professor del Institut Bonanova

I el tercer premi per la fotografia “Laboratori” per la seva visió creativa, per la diversitat de mirada d’uns mateixos objectes abans de començar una pràctica.


Els premis es van lliurar a l'acte de cloenda celebrat el dia 26 de juny a l'Institut Bonanova

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001