Simbol Int Bonanova

Notícies

18 de juny de 2012 - Informació general

Obtenció del certificat d'acreditació de competències

Informació sobre com obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat a partir del certificat d'acreditació de competències.

Obtenció del certificat d’acreditació de competències

La comissió avaluadora expedirà un certificat d'acreditació a les persones que superin l'etapa d’avaluació on constaran les unitats de competència en què hagin demostrat competència professional. Aquest certificat té validesa oficial. Un cop finalitzi el procediment, l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) es posarà en contacte amb les persones acreditades per lliura’ls-hi el certificat acreditatiu registrat corresponent.

Com es pot obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat a partir del certificat d’acreditació obtingut?

Al certificat obtingut hi figuren les unitats acreditades. L’acreditació d’una unitat de competència té efectes d'acreditació parcial acumulable per obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat.

a) Obtenció d’un títol de formació professional
b) Obtenció del certificat de professionalitat

a) Obtenció d’un títol de formació professional

Les persones que hagin obtingut un certificat d’acreditació de competències poden demanar la convalidació dels mòduls professionals associats a les unitats de competència acreditades, segons s’estableixi a la norma que regula cada títol de formació professional. Les unitats de competència de nivell 2 estan relacionades amb mòduls professionals del títol de tècnic de grau mitjà.

Les unitats de competència de nivell 3 estan relacionades amb mòduls professionals del títol de tècnic superior de grau superior. Per obtenir el títol cal disposar dels requisits d'accés i completar la formació corresponent al títol que es vol obtenir. Per accedir i cursar els mòduls professionals o les unitat formatives necessàries per completar el títol escollit hi ha diferents opcions:

  • matricular-se al cicle, total o parcialment, en modalitat presencial a un centre autoritzat i sol·licitar la convalidació
  • matricular-se al cicle, total o parcialment, en modalitat a distància a l’Institut Obert de Catalunya i sol·licitar la convalidació
  • participar a les proves d’obtenció del títol (POT), segons convocatòria

Els estudis de formació professional es poden cursar en centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament.

b) Obtenció del certificat de professionalitat

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) és l’organisme que expedeix i registra els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables.

Què és un certificat de professionalitat?
El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment para desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat laboral.

Qui el pot obtenir?
Els certificats de professionalitat els poden obtenir les persones que acreditin tenir els coneixements i capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que el conformen.

En el cas d'acreditar només algunes de les unitats de competència es podrà obtenir un document d'acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de competència superades.

Com sol·licitar un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable?
Cal lliurar una sol·licitud adreçada al/a la director/a del SOC juntament amb el certificat d'acreditació obtingut (original i còpia) al registre dels Serveis Territorials del SOC.

Sol·licitud per a l’obtenció d’un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable (link)


Més informació del SOC sobre el certificat de professionalitat i adreces on lliurar la sol·licitud:

Instruccions pel ciutadà de la sol·licitud, inscripció, expedició i lliurament de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables.

 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001