Simbol Int Bonanova

Sol·licitud de Preinscripció

Sol·licitud electrònica

Recomanem presentar la sol·licitud electrònica en el cas que:

Sol·licitud en suport informàtic.

Recomanem presentar la sol·licitud presencial en cas que: (podeu omplir prèviament el formulari telemàtic des de casa)

Via 1: si han finalitzat el batxillerat des del curs 2016-2017, a Catalunya.

    

Via 2: tècnics d'FP sense formació addicional que han finalitzat el cicle a partir del curs 2016-2017, a Catalunya.

     

Via 3:

Tenint la prova d'accés superada a Catalunya a partir de l'any 2011.

Alumnes que al·leguin estudis estrangers, amb homologació a Catalunya a partir de l’any 2016.

Cal tenir :

Alumnes amb idCATMòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., i disposar de l’identificador de l'alumne.

               

NO CAL PRESENTAR CAP DOCUEMNETACIÓ.

      

   

      

Cal comprovar en la publicació de barem provisional si les dades són correctes. En cas ser incorrectes s'han de presentar dins el període de reclamacions.

Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic obtingut abans del curs 2016-2017 (vies 1 i 2) o del 2011 (via 3 - proves).

    

- Tècnics d'FP que vulguin acreditar formació addicional (via 2) i alumnes que al·leguin altres requisits d’accés (via 3 - no proves). 

     

* Esportistes d’alt rendiment o alt nivell.

   

* Alumnes que hagin superat el Batxillerat a les proves extraordinàries d’avaluació el curs 2017-2018.   

* Alumnes procedents de fora de Catalunya.   

     

     

Documentació a presentar al centre presencialment:

- Preinscripció telemàtica (dues còpies). (Recomanem omplir prèviament el formulari des de casa).

    

Original i fotocòpia del DNI.

   

Original i fotocòpia de la targeta sanitària. 

      

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat*

       

         

Si l'alumne és menor d'edat: (cal que la preinscripció estigui signada pel pare, mare, tutor)

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

     

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001