Simbol Int Bonanova

Matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

 • Els alumnes admesos a les llistes definitives hauran de realitzar la matrícula per plaça assignada dintre del període establert:

 - Del 18 al 23 de juliol de 2019
 - De 10.00 hores a 13.00 hores.

 • Els alumnes menors d'edat NO podran realitzar el tràmit si no vénen acompanyats del pare, mare o tutor, indicats en la preinscripció.

  Si no fos posible el pare/mare/tutor ha d'autoritzar a una persona adulta la realització del tràmit mitjançant la signatura del document adjunt. 
 • Documentació que cal portar:
 1. Resguard de preinscripció.
 2. Certificat de títol acadèmic o resguard de tràmit del títol (original i fotocopia)
 3. Si no es va lliurar a la preinscripció, fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària Individual. 
 4. Documentació justificativa de l’administració de les vacunes: Hepatitis B, Tètanus i Triple Vírica. (És obligatori aportar fotocòpia a dues cares: informe mèdic de vacunes o carnet de vacunes)  
 5. En cas que el tràmit no el realitzi l’alumne/a interessat, el representant haurà de portar una foto tipus carnet de l’alumne.
 6. En cas que sigui necessari aportar els documents justificatius (vigents) de la bonificació o exempció del preu públic.

PREUS

AVÍS

Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001