Simbol Int Bonanova

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà


Estudis que s'imparteixen

Tècnic en Cures Auxiliar d’Infermeria.

Atenció a persones en situació de dependència.

Requisits d'accés

ESO.

Cicle Grau Mitjà / FP1.

Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

                 

Pas a pas, de la preinscripció a la matrícula.

   

Oferta de places

El 12 de maig de 2017 es publicarà l'oferta inicial de places del centre, a la web i al taulell d’anuncis.

  • Oferta final de places de CFGM per el curs 2016-2017.                             (Pendent 12 maig de 2017)

Període de preinscripció

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  • Del 16 al 24 de maig de 2017. 
  • de 10.00h a 13.00 hores, de dilluns a divendres.

És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat. 

Només podeu enviar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presentéssiu més d’una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats.

Trobareu el formulari digital de preinscripció a les pàgines Web de l'Institut durant el període de preinscripció. 

 >>>>>>>>>>>>Formulari de sol·licitud (Fora de termini)<<<<

Atenció!!

Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

Al formulari de preinscripció heu d'omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència: 

Indicant:

El centre: 08035039 – Institut Bonanova.
El cicle:

- 1601 – Cures Auxiliars d’Infermeria

- SC10 – Atenció a persones en situació de dependència.

El curs: 1r o 2n i el torn M - matí o T - tarda (el nostre centre només ofereix torn de matí).

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar les dues còpies del resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut. 

El segon període de preinscripció i matrícula de setembre només es realitzarà en el cas que el centre disposi de places vacants.

Documentació a presentar

Resguard de la preinscripció telemàtica (amb el Codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.

Original i fotocòpia de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual

Si l'alumne és menor d'edat: 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Criteris de prioritat

En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés. En cas d'empat les sol·licituds s'ordenen segons el número assignat en el sorteig.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

- Via graduat en educació secundària obligatòria: 60%

- Via PQPI: 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

- Via de la prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés (o per altres titulacions que permeten l'accés): 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o n'han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Publicació dels resultats provisionals

>> Consulta la puntuació provisional

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El 3 de juliol de 2017 es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos. 

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. (actiu a les dates corresponents)

Matrícula

Els alumnes admesos s'han de venir a matricular al centre segons el procediment següent.
Procés de matrícula

Llista d'espera i vacants

  • Conjuntament amb el llistat d’admesos, el 3 juliol  2017 es publicarà la llista d’espera d’alumnes per possibles places vacants al taulell d'anuncis de l'Institut. En aquesta llista constarà els alumnes que no hagin estat assignats en cap centre, respectant l’ordre del barem definitiu.
  • El juliol s’obrirà la matrícula de les possibles places vacants als alumnes d’aquesta llista. Els alumnes interessats han de presentar-se al centre amb el següent horari:

> Atenció a persones en situació de dependència 10h a 10.15h
> Tècnic en Cures Auxiliar d’Infermeria 11h a 11.15h

                               

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns