Simbol Int Bonanova

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

Estudis que s'imparteixen

Tècnic Superior en anatomia patològica i citodiagnòstic

Tècnic Superior en documentació i administració sanitària

Tècnic Superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Tècnic Superior en laboratori clínic i biomèdic

Distribució conjunta: Tècnic Superior en radioteràpia i dosimetria / Tècnic Superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (3 anys)

Requisits d'accés

Batxillerat (o equivalent: COU), FP2, CFGS, Títol Universitari.

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Prova d'accés

Pas a pas, de la preinscripció a la matrícula.

Oferta de places

El 12 de maig de 2017 es publicarà l'oferta inicial de places del centre, l'oferta es podrà consultar a la nostra pàgina web: www.institutbonanova.cat i al taulell d’anuncis.

 • Oferta final de places de CFGS  curs 2016-2017. (Pendent 12 maig de 2017)

Període de preinscripció

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc. 

 • Del 25 al 31 de maig  de 2017.
 • de 10.00h a 13.00 hores, de dilluns a divendres 

És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat. 

Només podeu enviar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presentéssiu més d’una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats.

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar el resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut. 

Trobareu el formulari digital de preinscripció a les pàgines Web de l'Institut durant el període de preinscripció.

       >>>>>>Formulari de sol·licitud. (fora de termini)<<<<<<<<<<<<

Atenció!!

Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

Al formulari de sol·licitud  heu de posar totes les vostres opcions per ordre de preferència i les vostres dades personals: 

Indicant:

El centre: 08035039 – Institut Bonanova.

El cicle. 

El curs:  1r o 2n, i el torn (M - matí o T- tarda, al nostre centre només oferim torn de matí.

Documentació a presentar

Preinscripció telemàtica (amb el  codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies, la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.

Original i fotocòpia de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés o certificació de la qualificació de la prova d'accés.

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual

- Si encara es cursen els estudis es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional ( fins al 26 de juny de 2017)

          
Si l'alumne és menor d'edat: 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Criteris de prioritat

En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

- Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, els sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

- Via d'accés: títol de tècnic i formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior; reserva del 20%. Es considera formació relacionada:

 • el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS),
 • el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior,
 • la formació per a les proves d'accés i
 • el curs de preparació per a les proves d'accés.

Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior*.
 2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
 4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
 5. Alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació.
   

* a partir d'aquí, curs de preparació.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la formació al·legada

- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

ACCÉS AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC DE GRAU MITJÀ

Finalitzat aquest procés, si hi ha places vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acrediten la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb la prioritat següent:

 1. Procedir de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 2. Procedir d'una família professional no afí.
  - Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.

Publicació dels resultats provisionals

>> Consulta la puntuació provisional

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El 12 de juliol de 2017l es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos. 

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. (actiu durant el procés)

Matrícula 

Els alumnes admesos s'han de venir a matricular al centre segons el procediment següent. 

Procés de matrícula


Llista d'espera i vacants

Conjuntament amb el llistat d’admesos, el 12 juliol de 2017, es publicarà, al taulell d'anuncis de l'institut, la llista d’espera d’alumnes per possibles places vacants. En aquesta llista hi constarà els alumnes que no hagin estat assignats en cap centre, respectant l’ordre del barem definitiu.

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns