Simbol Int Bonanova

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

Text de caràcter informatiu pendent de la resolució per al curs 2017-2018

Estudis que s'imparteixen

Tècnic Superior en anatomia patològica i citodiagnòstic

Tècnic Superior en documentació i administració sanitària

Tècnic Superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Tècnic Superior en laboratori clínic i biomèdic

Distribució conjunta: Tècnic Superior en radioteràpia i dosimetria / Tècnic Superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (3 anys)

Requisits d'accés

Batxillerat (o equivalent: COU), FP2, CFGS, Títol Universitari.

Prova d'accés

Curs d'accés

Els alumnes que cursen 2n de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària, així com els alumnes que per a l'accés a cicles de grau superior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de grau mitjà, han de participar en el segon període de preinscripció que es durà a terme el mes de setembre.

El segon període de preinscripció i matrícula de setembre només es realitzarà en el cas que el centre disposi de places vacants.

Pas a pas, de la preinscripció a la matrícula.

Oferta de places

Al maig de 2017 es publicarà l'oferta inicial de places del centre, l'oferta es podrà consultar a la nostra pàgina web: www.institutbonanova.cat i al taulell d’anuncis.

  • Oferta final de places de CFGS  curs 2016-2017. (Pendent maig 2017)

Període de preinscripció

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc. 

  • Del 25 al 31 de maig  de 2017.
  • de 10.00h a 13.00 hores, de dilluns a divendres 

És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat. 

Només podeu enviar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presentéssiu més d’una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats.

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar el resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut. 

Trobareu el formulari digital de preinscripció a les pàgines Web de l'Institut durant el període de preinscripció.

       >>>>>>Formulari de sol·licitud. (fora de termini)<<<<<<<<<<<<

Atenció!!

Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

Al formulari de sol·licitud  heu de posar totes les vostres opcions per ordre de preferència i les vostres dades personals: 

Indicant:

El centre: 08035039 – Institut Bonanova.

El cicle. 

El curs:  1r o 2n, i el torn (M - matí o T- tarda, al nostre centre només oferim torn de matí.

Documentació a presentar

Preinscripció telemàtica (amb el  codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies, la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.

Original i fotocòpia de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés o certificació de la qualificació de la prova d'accés.

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual

          
Si l'alumne és menor d'edat: 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Criteris de prioritat

En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents (BUP, COU), es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

Per als alumnes que accedeixen via curs específic d'accés es fa una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

  • Els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària.
  • Els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària.
  • Els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària.
  • Els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària.

Per als alumnes que accedeixen via prova d’accés, o que tenen exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés es fa una reserva de places del 20%. 

Publicació dels resultats provisionals

>> Consulta la puntuació provisional

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El juliol es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos. 

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. (actiu durant el procés)

Matrícula 

Els alumnes admesos s'han de venir a matricular al centre segons el procediment següent. 

Procés de matrícula


Llista d'espera i vacants

Conjuntament amb el llistat d’admesos, el juliol de 2017, es publicarà, al taulell d'anuncis de l'institut, la llista d’espera d’alumnes per possibles places vacants. En aquesta llista hi constarà els alumnes que no hagin estat assignats en cap centre, respectant l’ordre del barem definitiu.

Dossier de la preinscripció

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns