Simbol Int Bonanova

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

Requisits d'accés

Batxillerat (o equivalent: COU), FP2, CFGS, Títol Universitari.

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Prova d'accés

Títol de tècnic de Grau Mitjà

Oferta de places

El 24 de maig de 2019 de juliol es publica l'oferta final de places del centre, l'oferta es podrà consultar a la nostra pàgina web: www.institutbonanova.cat i al taulell d’anuncis.

Període de preinscripció

  • del 29 de maig al 5 de juny de 2019, ambdós inclosos
  • de 10.00h a 13.00 hores, de dilluns a divendres 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es podrà presentar de dues maneres:

Sol·licitud electrònica.(registre electrònic a través d’un formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament; en aquest cas no serà necessari aportar còpia al centre). Requereix identificació IdCat_Mòbil o altres certificats digitals, com el DNI electrònic, el certificat CATCert o Cl@ve més el número d’identificació de l’alumne. (IDALU o RALC)

Sol·licitud en suport informàtic.  (Formulari de sol·licitud des del web del Departament d’Ensenyament; en aquest cas el sol·licitant haurà de presentar la còpia impresa i signada al centre escollit com a primera opció, juntament amb la documentació acreditativa, dins el termini. (el centre facilitarà mitjans informàtics a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

Cal comprovar que tot sigui correcte durant el període de reclamacions


 

Documentació a presentar en el cas de presentar la sol·licitud amb suport informàtic (presencial)

Preinscripció telemàtica (amb el  codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies, la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.

Original i fotocòpia de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés o certificació de la qualificació de la prova d'accés.

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual

- Si encara es cursen els estudis, es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional ( fins al 4 de juliol de 2019)

          
Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 durant l'any 2019: (cal que la preinscripció estigui signada pel pare, mare, tutor)

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El 17 de juliol de 2019 es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos. 

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. (actiu durant el procés)

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. 

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001