Places de Mobilitat Internacional per a Personal

En el marc del Programa de Mobilitat Erasmus+ per a l'educació superior i la formació professional, l'Institut Bonanova disposa de places de mobilitat per a personal per a realitzar estades breus per a realitzar visites d'observació.

Per a la valoració i priorització de les sol·licituds rebudes, es tindran en compte els aspectes següents:

  •     Estar integrat en el projecte que es desenvolupa
  •     Valoració de la carta de presentació d'interessos
  •     Nivell d'idioma del país de la col·laboració
  •     Una bona descripció i coherència en els objectius i el pla de treball proposats en la sol·licitud.

Els/les docents i PAS candidats/es a participar en un projecte internacional hauran de presentar la següent documentació per duplicat al despatx del Gabinet de Relacions Internacionals.

  1.     Imprès de sol·licitud.
  2.     Carta de presentació d'interessos (en cas de diversos candidats)
  3.     Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).