Certificats d'acreditació de Català

Tramitació de certificats d'acreditació de reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària

Tràmit per sol·licitar certificats d'acreditació de coneixements de Català B2 i C1

Les persones que hagin obtingut la seva titulació en un institut poden enviar per correu electrònic a secretaria (secretaria@institutbonanova.cat) el següent formulari de sol·licitud juntament amb la documentació que acredita que s’acompleixen els requisits. 

Formulari de sol·licitud de nivell B2 o C1 de Català

IMPORTANT:

Presteu atenció abans d'enviar el formulari, verifiqueu que les dades siguin correctes i que hàgiu annexat la documentació requerida.

La tramitació del certificat no té cost econòmic.

La secretaria del centre enviarà per mail a la persona interessada el certificat digital. 

Requisits i quadre d'equivalències als certificats d'acreditació de Català
Nivell B2
Estudis realitzats
Cal haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar

EGB 

Tota l'EGB a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979
 1. DNI
 2. Llibre d'escolaritat o certificat de no exempció
 3. Títol d'EGB
FP1 Tota l'EGB i l'FP1 a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d'inici d'EGB)
 1. DNI
 2. Llibre d'escolaritat d'EGB o certificat de no exempció
 3. Certificat acadèmic d'FP1 o certificat de no exempció
 4. Títol d'EGB i FP1
    Nivell C1
Estudis realitzats
Cal haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
BUP Totalitat l'EGB i BUP i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 1. DNI
 2. Pàgines de la CERTIFICACIÓ D'ANYS D'ESCOLARITAT del llibre d'escolaritat de l'EGB o certificat acreditatiu*
 3. Notes finals de tots els cursos de BUP
FP2 Totalitat l'EGB, FP1 i FP2 i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
 1. DNI
 2. Pàgines de la CERTIFICACIÓ D'ANYS D'ESCOLARITAT del llibre d'escolaritat de l'EGB o certificat acreditatiu*
 3. Notes finals de tots els cursos de FP1 i FP2 o certificat acreditatiu*
Batxillerat 3 cursos qualssevol de Primària i 5 qualsevol entre ESO i BATX i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
 1. DNI
 2. Pàgines de la CERTIFICACIÓ D'ANYS D'ESCOLARITAT del llibre d'escolaritat de Primària i Secundària.
 3. Notes finals de tots els cursos de Batxillerat
ESO 3 cursos qualssevol de Primària i tota l'ESO s'hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Aquesta equivalència és d'aplicació a partir del curs 2007-2008, sense caràcter retroactiu.
 1. DNI
 2. Pàgines de la CERTIFICACIÓ D'ANYS D'ESCOLARITAT del llibre d'escolaritat de Primària i Secundària.

* certificat acreditatiu: en cas de no tenir el llibre d'escolaritat, han d'anar a l'escola o institut on van estudiar la primària/secundària/batxillerat/FPI/FP2/BUP, per demanar un certificat que indiqui els anys i els cursos d'escolaritat i la frase "l'alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana".

Aquelles persones que no acompleixin els requisits anteriors s'han d'adreçar a:

Departament d'Educació
Via Augusta, 202-226 Barcelona
Telèfon: 934 006 900

Aquí podeu consultar l'ORDRE VCP/491/2009 i la web d'Equivalències i acreditació de coneixements de català.

Termini de lliurament del certificat és aproximadament 2-3 dies des de l'entrega de tota la documentació.

Validesa el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida.

Durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre el temps de resolució de la sol·licitud pot ser més llarg a causa del procés de preinscripció i matrícula del curs vinent.