Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu situa a l'alumnat i el seu procés d'aprenentatge en el centre de tota l'activitat de l'Institut.

Els nostres principis pedagògics són:

 • Desenvolupament global de l'alumnat

  Formem als/les alumnes de manera global, com professionals amb coneixements tècnics però alhora a ser persones responsables i amb sentit crític al mateix temps se'ls ajuda en el seu desenvolupament personal.

 • Vincles amb l'empresa (formació professionalitzadora)


  Fem especial èmfasi a estar en contacte amb el món de l'empresa, incorporant professorat especialista i adaptant els currículums i continguts a les exigències del sector, dotant de major ocupabilitat els/les nostres alumnes.

 • Innovació pedagògica (Integració pedagògica)

  Amb l'objectiu de millorar l'èxit educatiu, estimulem la innovació i la creativitat a l'aula mitjançant l'impuls de projectes amb metodologies d'aprenentatge competencial i incorporem projectes col·laboratius i processos actius d'aprenentatge.

 • Avaluació contínua i centrada en les competències professionals

  Els criteris d'avaluació tenen com a referència la competència professional i les capacitats expressades en el perfil professional de cada títol, esdevenint un element clau per a la formació i l'avaluació de les competències professionals.

 • Orientació individual i tutoria

  L'institut té definit un pla d'acció tutorial, per respondre a les necessitats individuals i grupals de l’alumnat, que dóna suport al procés d'ensenyament-aprenentatge i els orienta tant en el seu desenvolupament personal i professional com en el seu futur laboral i/o acadèmic.

 • Atenció a les relacions personals, la convivència i la participació

  L'institut fomenta el dret a conviure en un bon clima i promou en la comunitat educativa actituds i conductes que ho facilitin.

 • Compromís social i sostenibilitat

  Promovem en l’alumnat models de bones pràctiques per atendre la sostenibilitat i el compromís social com a resposta al nostre entorn.