Durada: Un curs acadèmic 1000 hores

Els auxiliars en centres sanitaris col·laboren en la mobilització i el trasllat i atenció dels usuaris, usuàries o pacients d'un centre sanitari, i l'ordenació i trasllat de documents i materials, utilitzant les tècniques, equips i materials accessoris, sota la supervisió del personal corresponent, per garantir la integritat i seguretat dels usuaris, usuàries o pacients, complint amb els protocols i la normativa aplicable en els centres sanitaris.

Horari lectiu: 8.30 a 14.30 hores

 

Vies d'accés:
 

Adreçat a joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Estructura:

 • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.

 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.

 • Accions de seguiment i orientació de l'alumnat.

Els estudiants que superin aquesta formació obtindran:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.

 • Certificat del Curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).

 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 • Exempció de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà si la qualificació del PFI és igual o superior a 5. Per tenir dret a l'exempció, l'alumnat s'ha d'inscriure a la prova d'accés i complir amb els requisits de participació.

Mòduls professionals

 • Organització, comunicació i trasllat de documentació, materials i equips d'un centre sanitaris.
 • Mobilització i trasllat de pacients en centres sanitaris.
 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
 • Formació en centres de treball

MPI Projecte integrat (transversal als mòduls professionals)

MPRL Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

De què treballaré?

 • Zelador o zeladora d'institucions sanitàries
 • Zelador o zeladora d'unitats d'hospitalització de centres sanitaris
 • Zelador o zeladora de magatzem
 • Zelador o zeladora de centres d'atenció primària
 • Zelador o zeladora d'anatomia patològica