Servei de Reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu i permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit mitjançant l'experiència laboral i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu

Destinataris

· El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que han complert divuit anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d'almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

· Per a participar-hi han d'acreditar haver rebut el servei d'assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l'informe d'assessorament.

· També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d'orientació i assessorament o la fase d'assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí. A tal efecte, presentaran el certificat d'orientació sobre l'acreditació de competències lliurat pel centre.

Que és?

El reconeixement consisteix en una entrevista individual professional de l'aspirant amb la junta de reconeixement (avaluadors/es) on demostrarà la seva competència amb relació a cadascun dels crèdits o unitats formatives a reconèixer i conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

DEMANAR CITA

Servei de reconeixement en la Formació Professional del sistema educatiu. 

Família professional: Sanitat
Especialitat:

  • Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria (1601) - 10 places
  • Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia (SA20): 25 places
  • Cicle formatiu de grau Superior: Documentació i administració sanitàries (SAC0) - 25 places
  • Cicle formatiu de grau superior: Laboratori clínic i biomèdic (SAE0)-10 places
  • Cicle formatiu de grau superior: Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (SAIO)-10 places
  • Cicle formatiu de grau superior: Anatomia patològica i citodiagnòstic (SAC0)-10 places

Procediment d'inscripció i preu del servei.


· La sol·licitud del servei es realitzarà de forma telemàtica durant el curs 20/21
· El servei de reconeixement el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 40,00 euros per crèdit i 18 euros per Unitat Formativa a reconèixer, que es farà efectiu una vegada el/la candidat/a hagi estat admès/a i abans de l'inici del procés de reconeixement.

L'ordre d'admissió, als centres públics del Departament, es fa d'acord amb l'edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

El servei romandrà obert fins a cobrir l’oferta de es places

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d'assessorament en la Formació Professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmica dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d'Educació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/