El projecte "Integració d'un microscopi en línia i un Hospital virtual com a eina docent" ha rebut una ajuda Dualiza,

Promogut per l'Associació Nacional FPempresa i la Fundació Bankia

Amb aquest projecte volem que l'alumnat dels cicles d'Anatomia patològica i citodiagnòstic i de Laboratori clínic i biomèdic disposin d'una plataforma on puguin consultar imatges de mostres de citologies de diverses patologies i de tècniques complementàries, vinculades a casos clínics, diagnòstics i resultats. Aquests casos clínics, i la documentació i informació associada a ells, permetran ampliar el contingut de la plataforma Hospital Virtual que l'alumnat del cicle de Documentació i administració sanitària ja utilitza en l'aprenentatge de les seves competències i, així, elaborar noves activitats associades a ells sobre atenció a l'usuari, gestió de pacients i gestió de dades en un centre sanitari.

De la mateixa manera, aquesta eina docent permetrà millorar la competència de cribratge citològic de l'alumnat d'Anatomia Patològica i elaborar activitats que millorin el seu aprenentatge, així com contextualitzar la importància del seu treball com a tècnics en el procés d'atenció als pacients dins d'un centre sanitari. La plataforma també permetrà a l'alumnat entendre el funcionament d'un sistema de gestió hospitalària d'un hospital i la seva funció com a tècnic dins d'un equip de professionals multidisciplinari.

El projecte es realitzarà amb la col·laboració de l'empresa SAVAC, que va cedir el sistema de gestió hospitalària SAVAC Integració per al desenvolupament de la plataforma docent Hospital Virtual, i ens ajudarà en la creació de pacients patró associats a les mostres. I la col·laboració de l'Hospital de la Mar que ens guiarà en la selecció i escanejat de mostres d'anatomia patològica i la seva anonimització.

L'adaptació i personalització d'aquesta plataforma per a la docència permet als alumnes dur a terme activitats sobre casos reals a distància, de manera que el sistema sigui exportable a altres centres de formació.

El proyecto "Integración de un microscopio on-line y un Hospital virtual como herramienta docente." ha recibido una ayuda Dualiza, promovido por la Asociación Nacional FPempresa y la Fundación Bankia

Con este proyecto queremos que el alumnado de los ciclos de Anatomía patológica y citodiagnóstico y de Laboratorio clínico y biomédico dispongan de una plataforma donde puedan consultar imágenes de muestras de citologías de diversas patologías y de técnicas complementarias, vinculadas a casos clínicos, diagnósticos y resultados. Estos casos clínicos, y la documentación e información asociada a ellos, permitirán ampliar el contenido de la plataforma Hospital Virtual que el alumnado del ciclo de Documentación y administración sanitaria ya utiliza en el aprendizaje de sus competencias y, así, elaborar nuevas actividades asociadas a ellos sobre atención al usuario, gestión de pacientes y gestión de datos en un centro sanitario.

De la misma forma, esta herramienta docente permitirá mejorar la competencia de screening citológico del alumnado de Anatomía Patológica y elaborar actividades que mejoren su aprendizaje, así como contextualizar la importancia de su trabajo como técnicos en el proceso de atención a los pacientes dentro de un centro sanitario. La plataforma también permitirá al alumnado entender el funcionamiento de un sistema de gestión hospitalaria de un hospital y su función como técnico dentro de un equipo de profesionales multidisciplinar.
  
El proyecto se realizará con la colaboración de la empresa SAVAC, que cedió el sistema de gestión hospitalaria SAVAC Integración para el desarrollo de la plataforma docente Hospital Virtual, y nos ayudará en la creación de pacientes patrón asociados a las muestras. Y la colaboración del Hospital del Mar que nos guiará en la selección y escaneado de muestras de anatomía patológica y su anonimización.

La adaptación y personalización de esta plataforma para la docencia permite a los alumnos realizar actividades sobre casos reales a distancia, de forma que el sistema sea exportable a otros centros de formación.