L’Hospital virtual

L'Hospital Virtual és una eina didàctica original, creada i desenvolupada a l'Institut Bonanova. S'ha dissenyat i posat en marxa com a aula de pràctiques sobre bases de dades i sistemes d'informació, iguals a les que es fan servir en el dia a dia d'un hospital general de mida mitjana. L'objectiu és permetre que els/les alumnes, dins les competències que els marqui el cicle que cursin, realitzin activitats pràctiques en una empresa sanitària simulada com si estiguessin treballant en un entorn real.

Aquest entorn virtual, basat en l'aprenentatge per problemes, parteix d'escenificar una realitat on els/les participants han d'assumir uns rols i seguir unes normes per a sortir-se'n.

El projecte s'organitza sobre el mapa de processos i subprocessos d'un hospital, creant un model que correspondria a l'estructura d'un hospital estàndard pel que fa a activitat, càrrecs i personal, històries clíniques electròniques, llits, quiròfans i serveis de suport com laboratori o imatges de radiologia.

S'acosta tant a la realitat perquè s'ha fet incorporant informació veritable cedida per un hospital comarcal de Catalunya amb qui s'ha signat un conveni de col·laboració per utilitzar les seves dades, prèviament anonimitzades.